I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – висше, със степен „бакалавър”, със специалност „Комуникационни технологии” и/или „Информационни технологии”. 2. Професионален опит -...

Споделете с приятели

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Минимално изискване за завършено образование – висше, със степен „бакалавър”, със специалност „Комуникационни технологии” и/или „Информационни технологии”.

2. Професионален опит - минимум 1 година с дейности, свързани с компютърни технологии;

3. Описание на длъжността – инсталиране, настройване, мониторинг и управление на информационни и комуникационни услуги, в т.ч., но не само mail сървър, ftp сървър, стрийминг сървър, както на физически, така и на виртуални машини.

4. Професионални умения:

4.1. познаване и работа със следните операционни системи:

- Ubuntu/Debian;

- Windows server.

4.2. Познаване и разбиране:

- структурното окабеляване;

- 7 слойният OSI модел;

- TCP/IP комуникацията;

- Ethernet мрежовата среда.

5. Владеене на английски език на работно ниво – писмено и говоримо.

II. Предимство на кандидатите дават:

1. Завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, свързани с дейността.

III. Допълнителни изисквания към кандидатите:

Организационни умения: работа в екип; възможност за бърза и ефективна работа в стресова обстановка.

IV. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - практическа задача и събеседване по теми, свързани с длъжността „приложен администратор”.

V. Кандидатите трябва да представят:

1. Заявление, в което се посочва длъжността;

2. професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

3. копие от дипломата за завършено висше образование;

4. копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит: трудова и/или служебна книжки и други;

5. копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език;

6. копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

VI. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе" №111 – БНТ – НРТЦ /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

VII. Срокът за подаване на документите е от 24.08.2015 г. до 07.09.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "Приложен администратор" в направление „БНТ Мултимедия" на БНТ.

VIII. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите до подбора кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап