1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите „Реклама”, Връзки с обществеността, „Маркетинг”, медии или друга специалност в областта на медийните...

Споделете с приятели

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите „Реклама”, Връзки с обществеността, „Маркетинг”, медии или друга специалност в областта на медийните комуникации;

• Професионален опит - минимум 2 /две/ години на подобна позиция и в областта на филмовия и телевизионния пазар.

2. Предимство на кандидатите дават:

• Ползване на английски език, позволяващ свободна комуникация.

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

• Умения за работа с компютър;

• Допълнителни квалификации в областта на медиите и интегрираните маркетингови комуникации.

4. Други специфични изисквания:

4.1. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:

• Да умее да подрежда по приоритети работния процес;

• Да притежава способност за разкриване на нов потенциал на служителите в отдела;

• Да познава правилата за израждане на корпоративна идентичност и основните закони за създаване на успешна бранд-стратегия;

• Да владее инструментите на маркетинга и да е запознат с управлението на онлайн репутацията;

• Да притежава общи познания върху съвременните технологии при реализиране на телевизионните процеси и добро информационно ниво в областта на медиите и интегрираните маркетингови комуникации;

• Да има творческо мислене, ориентирано към създаването на ефективни маркетингови стратегии, спрямо аудиториите, към които са таргетирани съответните продукции.

4.2. Други професионални изисквания:

• Да познава Закона за радиото и телевизията;

• Законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани с продажбата на рекламни форми.

5. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап:

• предварителен подбор по документи;

Втори етап:

• събеседване по теми, свързани с дейността на отдел „Маркетинг”.

6. Кандидатите трябва да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;

• професионална автобиография с подробно описание на трудовия стаж /СV, включително адрес и телефон за контакти/ и мотивационно писмо;

• копие на диплома за висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

• копие от документите, удостоверяващи професионалния опит /трудова и/или служебна книжка и др./;

• копие на документ, удостоверяващ компютърни умения;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

• писмени препоръки или характеристика за професионални качества, свързани с трудовата дейност и професионалната квалификация, съдържаща името, адреса и телефона за контакти с препоръчителя или предходен работодател (по желание на кандидата).

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

7. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46

8. Срокът за подаване на документите е от 12.10.2015 г. до 19.10.2015 г., като задължително се отбелязва – „За подбора "Началник на отдел", отдел "Маркетинг", Търговска дирекция на БНТ".

9. След предварителния подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени на събеседване.