1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „връзки с обществеността”, „журналистика” ,...

Споделете с приятели

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „връзки с обществеността”, „журналистика” , „българска филология”, „медии” или друга специалност в областта на медийните комуникации;

• препоръчителен професионален опит на подобна позиция – минимум 2 години;

• владеене на английски език – писмено и говоримо.

• компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet.

2. Допълнителна квалификация в областта на медиите е предимство.

3. Други професионални изисквания към кандидатите:

• да познава Закона за радиото и телевизията;

4. Други специфични изисквания към кандидатите:

Личностни изисквания и поведенчески характеристики:

• Кандидатът да умее да подрежда приоритетно своите задачи;

• да познава добре правилата за изграждане на корпоративна идентичност;

• да има творческо мислене, ориентирано към създаването на обществено значими кампании;

• да има организационни качества, да бъде комуникативен и толерантен.

5. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване по теми, свързани с дейността на звеното.

6. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено висше образование;

• копие на документ за владеене на английски език;

• копие на документ за владеене на компютър;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина да бъдат представени в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

7. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе" №111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР" на същия адрес; телефон за връзка – 02/874-80-46.

8. Срокът за подаване на документите е от 07.07.2015 г. до 27.07.2015 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва: „За подбора за длъжността „експерт", сектор „Корпоративна социална отговорност”, Направление "Публични комуникации" на БНТ.

9. След първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат поканени на интервю-събеседване.