Отдел „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Правна”

Споделете с приятели


Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимално изискване за завършено образование – вид и степен:

• Професионален бакалавър.

2. Допълнителна професионална квалификация:

• Компютърна грамотност – офис пакет.

3. Професионален опит: Препоръчителен - над една година опит на подобна позиция.

4. Предимство на кандидатите дават:

• Завършена специалност в областта на човешките ресурси, икономическа специалност и бизнес администрация;

• Умения за самостоятелна работа и работа в екип; инициативност; тактичност и отговорност за изпълнение на поставените задачи;

• Лицето, заемащо длъжността е необходимо да познава:

◦ нормативните актове в областта на трудовото и осигурителното законодателство и практиките по тяхното прилагане;

◦ административно обслужване на трудовите правоотношения при прилагане на нормативната уредба във връзка с управлението на човешките ресурси.

Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап - предварителен подбор по документи.

Втори етап – интервю/събеседване с членовете на Комисията по теми, свързани с дейността на обявената позиция.

След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю/ събеседване с членовете на комисията.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

• Заявление, в което се посочва длъжността, за която се кандидатства;

• Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

• Копие от диплома за завършено образование;

• Копие от документ, удостоверяващ професионалния опит;

• Копие на документи от завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, НРТЦ-БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефони за връзка – 02 814 2734; 02 814 2769

Срокът за подаване на документите е до 23 ноември 2018г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността: ”специалист” в отдел „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Правна” на БНТ.