СЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

Минимално изискване за завършено образование – висше техническо, математическо с образователно – квалификационна степен – „Бакалавър”;

Професионален опит – минимум шест месеца;

2. Спецефични изисквания:

- Инсталация, настройки и поддръжка на операционни системи Windows версии ХР.7.10 pro, на офис софтуер Microsoft office;

- Инсталация, настройки и поддръжка на клиенти на антивирусен софтуер, пощенски клиенти outlook, thunderbird, FTP клиенти;

- Инсталация, настройки и поддръжка на VPN клиенти, електронни подписи;

- Инсталация, настройки и поддръжка на интернет браузъри Windows, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome;

- Архивиране и възстановяване на данни;

- Добро владеене на английски език, работа с техническа документация.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап – предварителен подбор по документи;

Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

• Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

• Копие от диплома за завършено висше образование;

• Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;

• Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

• Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” № 111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая № 206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 31 януари 2020 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”Системен администратор” в сектор „Информационни технологии”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.