СЕКТОР „AVID НОВИНИ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимално изискване за завършено образование – висше техническо, математическо с образователно – квалификационна степен – „Бакалавър”.

1.2. Професионален опит – препоръчително 3 години.

1.3. Знания и практически умения за работа с компютърни технологии и компютърни мрежи.

1.4. Владеенето на английски език е предимство.

2. Начинът на провеждане на подбора е:

2.1. Първи етап – предварителен подбор по документи;

2.2. Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.

3. Кандидатите трябва да представят:

3.1. Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

3.2. Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

3.3. Копие от диплома за завършено висше образование;

3.4. Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;

3.5. Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

3.6. Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” № 111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая № 206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34

5. Срокът за подаване на документите е до 07 февруари 2020г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”Системен администратор AVID новини” в сектор „AVID новини”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

6. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.