в сектор „ТВ оператори”, Производствен център „Реализация – Информация”, на Дирекция „Информация”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование с образователно квалификационна степен „Бакалавър”

- Специалност – „Операторско майсторство”;

- Стаж по специалността – минимум две години;

- Опит в работата на терен и в студио;

- Умения за работа в екип; енергичност, комуникативност и инициативност;

- Компютърна грамотност;

- Ще се счита за предимство да могат да работят с монтажни програми

2. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с професията „ТВ оператор” и практически изпит в ТВ студио на БНТ.

3. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено висше образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

- Да предоставят на дигитален носител свой репортаж.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ-НРТЦ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, етаж 2, стая № 206 на същия адрес;

телефони за връзка – 02/814-27-34; 02/814-27-69

5. Срокът за подаване на документите е до 20.12.2019г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността „ТВ оператор” в сектор „ТВ оператори” на ПЦ „Реализация–Информация”, дирекция „Информация” на БНТ.

6. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю – събеседване и практически изпит в ТВ студио на БНТ.