СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”,

НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”,

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;

- Специалност: „Слаботокова техника”; „Радиокомуникационна техника”;

- Стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:

- Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;

- Ползване на английски език;

- Технологична компютърна подготовка в сферата на телевизионното производство

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено висше образование;

- Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

• Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават:

• по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, НРТЦ /зад The Mall/ - БНТ, за отдел „УЧР”

• лично в отдел „УЧР”, НРТЦ, ет.2, стая №206 на същия адрес,

телефон за връзка – 02/ 814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 23.01.2020 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:

”Инженер експлоатация” в сектор „Студийни комплекси”, направление „Производствен апаратно-студиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.