Производствен център „Реализация – Информация” Сектор „Режисьори на ВСП” Дирекция „Информация”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания:

- Средно образование в областта на електронните медии;

- Умения за работа в екип; комуникативност и инициативност;

- Компютърна грамотност

1.2. Допълнителни изисквания:

- Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция по многокамерен способ;

- Да имат обща представа за изискванията и основните положения на Закона за радиото и телевизията, и Закона за авторското право и сродните му права.

2. Предимство на кандидатите дават:

- Висше образование – специалност „Филмов и телевизионен монтаж”;

- Професионален опит по специалността;

- Владеенето на чужд език

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с професията „Режисьор на видеосмесителен пулт” и практически изпит в ТВ студио на БНТ.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие от сертификат за степен на владеене на чужд език;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34; 02/814-27-69

6. Срокът за подаване на документите е до 06.12.2019 г.– 17:00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността „Режисьор на видеосмесителен пулт” в Производствен център „Реализация–Информация”, дирекция „Информация” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю – събеседване и практически изпит в студио на БНТ.