- Програмен директор
- Директор дирекция „Програма БНТ 1”
- Директор дирекция „БНТ свят и региони”

Споделете с приятели


Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
- да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” с хуманитарен профил;
- да имат професионален опит – минимум 5 години в областта на производството и/или доставката на аудио-визуални медийни услуги;
- да имат управленски опит - минимум 3 години;
- владеенето на английски език - писмено и говоримо е препоръчително. Ползването на втори език е предимство;
- да познават и прилагат Закона за радиото и телевизията;
- други специфични изисквания са: умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитичност, способност за бърза ориентация в сложна ситуация и вземане на адекватни управленски решения; умения за решаване на конфликти, емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, организираност, инициативност и лоялност; поемане на лична отговорност.

В срок до 01.11.2019 година кандидатите трябва да представят следните документи:
- автобиография;
- копие от диплома за завършено образование;
• трудова или осигурителна книжка, удостоверения или друг документ, доказващ наличието на професионален и управленски опит;
• други свидетелства, сертификати, удостоверения, доказващи професионални качества и умения;
• концепция за програмно развитие на съответната структура, базирана на концепцията на Генералния директор и политематичния профил на всяка програма, съгласно издадените от Съвета за електронни медии лицензии – до 10 страници.

Подборът на кандидатите ще се проведе в два етапа:
- първи етап - предварителен подбор по документи;
- втори етап – събеседване.