отдел „АВТОТРАНСПОРТ”

Споделете с приятели


1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

• средно образование;

• стаж – минимално изискване 1 година на сходна длъжност;

• да притежава свидетелство за управление на МПС с категория „Д”;

• да притежава карта за квалификация на водача за превоз на пътници /професионална компетентност/;

• да притежава карта на водач за дигитален тахограф;

• да може да работи нощна смяна.

2. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап:

• предварителен подбор по документи.

Втори етап:

• интервю-събеседване на теми свързани с дейността на отдела.

3. Кандидатите е необходимо да представят:

• заявление, в което се посочва длъжността;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено средно образование;

• копия от свидетелството за управление на МПС, карта за квалификация на водача и карта на водач за дигитален тахограф;

• копие на документ, удостоверяващ професионален опит.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Документите за участие в подбора да се подават в отдел „Управление на човешките ресурси” на БНТ на адрес бул. „Цариградско шосе” № 111 или по пощата на същия адрес.

5. Срокът за подаване на документите е до 10.05.2019 г. - 17 часа, като задължително се отбелязва: за подбора „шофьор на автобус", отдел „Автотранспорт”.

6. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втори и трети етап.