направление „Постановъчна база” – Обслужващи звена дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• минимално изискване за завършено образование – средно образование;

• професионален опит – не се изисква

• компетентност по отношение на спецификата на дейността, реда и изискванията за монтаж;

• опазване и транспортиране на реквизитните вещи;

• потребителските свойства на реквизитните вещи и мебели;

• стиловите особености на ТВ дизайна на предаването /епоха, бит, действителност/ или друго сценично авторско решение

• качества за работа в екип, комуникативност, проява на инициативност

2. Допълнителни изисквания за длъжността:

• Обща представа за технологичия процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното и практически изпит в студио на БНТ

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111 /зад The Mall/, БНТ за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР” - ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02 814 27 34

6. Срокът за подаване на документите е от 21.02.2019 г. до 01.03.2019 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”реквизитор” в направление „Постановъчна база” – Обслужващи звена, дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю и практически изпит.