СЕКТОР „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ”,

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”,

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, както следва:

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:
- Минимално изискване за завършено образование– средно-професионално - техническо;
- Специалност: „Слаботокова техника”; „Радиокомуникационна техника”
- Свидетелство за управление на МПС, категория „В”;
- Опит в управлението на МПС – не по-малко от две години;
- Стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:

- Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
- Владеене на английски език;
- Технологична компютърна подготовка

3. Начинът на провеждане на подбора е:
- Първи етап – предварителен подбор по документи;
- Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.


4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
- Копие от свидетелство за управление на МПС;
- Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:
гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе” №111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 27.05.2019г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността:
”Техник експлоатация” в сектор „Репортажни телевизионни станции - информация”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.