сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • минимално изискване за завършено образование – средно образование;
 • компютърна и техническа грамотност;
 • професионален опит - за усвояване на специфичните умения за работа са необходими 2 години професионална практика;

2. Други специфични изисквания:

 • добра обща култура;
 • сръчност за извършване на работата;
 • добро психическо и здравословно състояние;
 • способност за вземане на самостоятелни решения и осъществяване на вътрешни и външни контакти по проблеми, свързани с изпълнението на длъжността;
 • допълнителни познания в областта на телевизионното производство;
 • да има обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция
 • комуникативност и работа в екип

3. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап – предварителен подбор по документи;
 • Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността.

4. Кандидатите трябва да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
 • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
 • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

*Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111 /зад The Mall/ - БНТ за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02 814 27 34

6. Срокът за подаване на документите е от 18.12.2018 г. до 11.01.2019 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността „Техник телевизионна техника”, сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център” на дирекция „Телевизионно производство”.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.