СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално изискване за завършено образование – висше техническо образование с образователно–квалификационна степен„Бакалавър”;
 • Специалност – „Слаботокова техника”, „Радиокомуникационна техника”;
 • Стаж:не се изисква;
 • Умението за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство е предимство;
 • Ползване на английски език е предимство;
 • Технологичната компютърна подготовка в сферата на телевизионното производство е предимство

2. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап – предварителен подбор по документи;
 • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.
  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено висше образование;
  • Копие от сертификат за степен навладеене на английски език;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

3. Кандидатите трябва да представят:

*Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34

5. Срокът за подаване на документите е до 11.01.2019 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:

”Инженер експлоатация” в сектор „Студийни комплекси”, направление „Производствен апаратно-студиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

6. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.