Сектор „Подвижни телевизионни станции”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността

 • Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно – квалификационна степен – „Бакалавър”;
 • Специалност: „Слаботокова техника” ; „Радиокомуникационна техника”;
 • Стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:

 • Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
 • Владеене на английски език;
 • Технологична компютърна подготовка

3. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап – предварителен подбор по документи;
 • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
 • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
 • Копие от диплома за завършено висше образование;
 • Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
 • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
 • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:
гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;
телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 27.05.2019 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:
”Инженер експлоатация” в сектор „Подвижни телевизионни станции”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.