Сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”,

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• минимално изискване за завършено образование – средно образование;
• допълнителна професионална квалификация – компютърна и техническа грамотност
• професионален опит - за усвояване на специфичните умения за работа е необходима 2 години професионална практика;


2. Други специфични изисквания:

• добра обща култура;
• необходима е сръчност за извършване на работата;
• необходимо е добро психическо и здравословно състояние;
• способност за вземане на самостоятелни решения и осъществяване на вътрешни и външни контакти по проблеми, свързани с изпълнението на длъжността;
• допълнителни познания в областта на телевизионното производство;
• да има обща представа за технологичния процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция
• комуникативност и работа в екип


3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;
- Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.


4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
- Копие от диплома за завършено средно образование;
- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;


* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:
гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111 /зад The Mall/ - БНТ за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;
телефон за връзка – 02 814 27 34


6. Срокът за подаване на документите е от 30.10.2018 г. до 19.11.2018 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността „Техник телевизионна техника”, сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център” на дирекция „Телевизионно производство”.


7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.