Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• Минимално изискване за завършено образование – средно;

• Стаж: не се изисква;

2. Предимство на кандидатите дават:

• Завършено средно-професионално техничско образование;

• Специалност – „Ел. обзавеждане на промишлени предприятия” или подобна, свързана с електроенергетика или експлоатация на нисковолтови и високоволтови съоръжения;

• Завършен специализиран курс по осветителна техника;

• Знания и опит в експлоатацията е поддържането на осветителна техника;

• Познания по светотехника и колориметрия

3. Начинът на провеждане на подбора е:

Първи етап – предварителен подбор по документи;

Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

○ Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

○ Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

○ Копие от диплома за завършено средно образование;

○ Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;

○ Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 21 септември 2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността:

”осветител” в сектор „Художествено и ефектно осветление”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.