Сектор „Комуникационни апаратни”, направление ”Излъчване”, дирекция „Техника и технологии”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно професионално техническо;

- специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии – профил радиокомуникации;

- ползване на английски език – писмено и говоримо;

- трудов стаж: не се изисква

2. Предимство на кандидатите дават:

- умение за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;

- технологична компютърна подготовка

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес:

гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес;

телефон за връзка – 02/814-27-34

6. Срокът за подаване на документите е до 17.09.2018 г. – 17:00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Техник телекомуникации” в сектор „Комуникационни апаратни”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.