Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

• минимално изискване за завършено образование – средно професионално икономическо образование;

• допълнителна професионална квалификация – WORD, EXCEL;

• владеенето на английски език е предимство;

• професионален опит в производството на телевизионното производство – над 3 години.

2. Други специфични изисквания:

• Качества за самостоятелна работа и работа в екип; способност за вземане на самостоятелни решения; тактичност; комуникативност; организираност; инициативност; лоялност и честност; поемане на лична отговорност;

• да познава целия творчески и технологичен процес на подготовка и реализация на телевизионната продукция.

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап – предварителен подбор по документи;

- Втори етап – интервю - събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на сектора.

4. Кандидатите трябва да представят:

- Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

- Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);

- Копие от диплома за завършено средно образование;

- Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;

- Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02 814 27 34; 02 814 29 03.

6. Срокът за подаване на документите е от 25.06.2018 г. до 31.07.2018 г., като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността ”организатор производство” в сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство” на БНТ.

7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю - събеседване.