Сектор „АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС - 6”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално изискване за завършено образование – висше техническо образователно – квалификационна степен„Бакалавър”;
  • Специалност – „Слаботокова техника”, „Комуникационна техника”
  • Стаж:не се изисква;
  • Умението за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство е предимство;
  • Ползване на английски език;
  • Технологичната компютърна подготовка в сферата на телевизионното производство е предимство.
 2. Начинът на провеждане на подбора е:
  • Първи етап – предварителен подбор по документи;
  • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

 3. Кандидатите трябва да представят:
  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено висше образование;
  • Копие от сертификат за степен навладеене на английски език;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

  *Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 4. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34
 5. Срокът за подаване на документите е до 9 юли 2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността: ”Инженер експлоатация” в сектор „Апаратно-студиен комплекс - 6”, направление „Информационен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

 6. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.