Сектор „АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС - 6”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


  1. Изисквания за заемане на длъжността:
    • Минимално изискване за завършено образование – средно професионално - техническо;
    • Специалност: „Слаботокова техника” ; „Радио и телевизионна техника”; „Комуникационна техника”;
    • Стаж:не се изисква
  2. Предимство на кандидатите дават:
    • Знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
    • Владеене на английски език;
    • Технологична компютърна подготовка
  3. Начинът на провеждане на подбора е:
    • Първи етап – предварителен подбор по документи;
    • Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

  4. Кандидатите трябва да представят:
    • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
    • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
    • Копие от диплома за завършено средно образование;
    • Копие от сертификат за степен навладеене на английски език;
    • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж / професионалния опит;
    • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива
    * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34
  6. Срокът за подаване на документите е до 8 май 2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – за подбора за длъжността: ”техник експлоатация” в сектор „Апаратно-студиен комплекс-6”, направление „Информационен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.

  7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю.