Сектор „AVID НОВИНИ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  • Минимално изискване за завършено образование– средно професионално - техническо;
  • Специалност: „Слаботокова техника”; „Радио и телевизионна техника”; „Комуникационна техника”;
  • трудов стаж: не се изисква
 2. Предимство на кандидатите дават:
  • знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
  • ползването на английски език;
  • технологична компютърна подготовка
 3. Начинът на провеждане на подбора е:
  • Първи етап – предварителен подбор по документи;
  • Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

 4. Кандидатите трябва да представят:
  • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
  • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
  • Копие от диплома за завършено средно образование;
  • Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
  • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
  • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива;

  * Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34
 6. Срокът за подаване на документите е до 17 септември 2018 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Техник експлоатация” в сектор „AVID новини”, направление „Информационен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.
 7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю- събеседване.