Звено „СТУДИЙНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Споделете с приятели


1.Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо;

- специалност: слаботокова техника; ел. обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с проектиране, изграждане, експлоатация и поддържане на електрически уредби и системи на ниско напрежение;

- трудов стаж и професионален опит - не се изисква.

2.Предимство на кандидатите дава:

- знания и практически умения в експлоатацията и поддържането на осветителна техника.

3.Начинът на провеждане наподбора е:

- първи етап - предварителен подбор по документи;

- втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4.Кандидатите трябва да представят:

  • Заявление, в което се посочва длъжността;
  • професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);
  • копие от дипломата за завършено средно образование;
  • копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;
  • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 04.05.2018 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "осветител", дирекция "Техника и технологии"на БНТ.

7.След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидатище бъдат поканени за участие във втория етап.