Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Споделете с приятели


1.Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно;

-трудов стаж и професионален опит - не се изисква;

- свидетелство за управление на МПС минимум категория „В”.

2.Предимство на кандидатите дават:

- средно професионално-техническо образование е предимство;

- специалност: ел. обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с електроенергетика или експлоатация на нисковолтови и високоволтови съоражения е предимство;

- завършен специализиран курс по осветителна техника е предимство;

- знания и опит в експлоатацията и поддържането на осветителна техника е предимство;

- познания по светотехника и колориметрия са предимство;

- свидетелство за управление на МПС категория „С” е предимство.

3.Начинът на провеждане наподбора е:

- първи етап - предварителен подбор по документи;

- втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.

4.Кандидатите трябва да представят:

  • Молба, в която се посочва длъжността, за която се кандидатства;
  • професионалнаавтобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);
  • копие от дипломата за завършено средно образование;
  • копие от свидетелство за управление на МПС;
  • копие на документ, удостоверяващ професионален опит;
  • копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 18.05.2018 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "осветител", дирекция "Техника и технологии"на БНТ.

7.След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидатище бъдат поканени за участие във втория етап.