Сектор „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо;

- специалност: топлинна и хладилна техника или подобна, свързана с отоплителни, вентилационни и климатични съоражения, електромеханик, механик;

- трудов стаж и професионален опит - не се изисква.

- компютърна грамотност – офис пакет

2. Предимство на кандидатите дават:

- знания и опит в обслужването на отоплителни, вентилационни и климатични съоражения;

3. Начинът на провеждане на подбора е:

- първи етап - предварителен подбор по документи;

- втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с работата на звеното.

4. Кандидатите трябва да представят:

• Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;

• професионална автобиография (CV, включително адрес и телефони за контакти);

• копие от дипломата за завършено средно-професионално образование;

• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР„ или лично в отдел „УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес;телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 04.05.2018 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "техник механик", дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.