Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

- минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо;

- специалност: слаботокова техника; комуникационна техника;

- свидетелство за управление на МПС - категория В, с опит като активен шофьор;

- трудов стаж и професионален опит - не се изисква.


2. Предимство на кандидатите дават:

- трудов стаж и професионален опит при работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;

- технологична компютърна подготовка;

- свидетелство за управление на МПС - категория С;

- владеенето на английски език.


3. Начинът на провеждане на подбора е:

- Първи етап - предварителен подбор по документи;

- Втори етап - интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.


4. Кандидатите трябва да представят:

- заявление, в което се посочва длъжността;

- професионалнаавтобиография (С\/, включително адрес и телефони за контакти);

- копие от дипломата за завършено образование;

- копие на свидетелство за управление на МПС;

- копие на документ за владеене на английски език;

- копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;

- копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.


*Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул."Цариградско шосе"№111 /зад The Mall/, за отдел "УЧР" или лично в отдел "УЧР", ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

6. Срокът за подаване на документите е до 17.07.2017 г. - 17.00 часа, като задължително се отбелязва - „За подбора за длъжността "техник експлоатация", сектор „Подвижни телевизионни станции", направление „Производствен извънстудиен комплекс", дирекция "Техника и технологии" на БНТ.

7. След провеждане на първия етап - предварителен подбор по документи, допуснатите кандидатище бъдат уведомени къде и кога ще бъде проведен втория етап.