Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

Споделете с приятели


1. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимално изискване за завършено образование – средно професионално - техническо;
 • Специалност: „Слаботокова техника”; „Радио и телевизионна техника”; „Радиокомуникационна техника”.


2. Предимство на кандидатите дават:

 • трудов стаж: не се изисква;
 • знания и практически умения за работа с технически съоръжения в областта на телевизионното производство;
 • ползването на английски език;
 • технологична компютърна подготовка


3. Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап – предварителен подбор по документи;
 • Втори етап – интервю-събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на звеното.


4. Кандидатите трябва да представят:

 • Заявление, в което се посочва длъжността, за която кандидатстват;
 • Професионална автобиография (CV, включително адрес и телефон за контакти);
 • Копие от диплома за завършено средно образование;
 • Копие от сертификат за степен на владеене на английски език;
 • Копие на трудова/служебна книжка и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/ професионалния опит;
 • Копия на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.


* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


5. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр. София – 1784, бул.”Цариградско шосе”№111, /зад The Mall/, БНТ, за отдел „УЧР” или лично в отдел „УЧР”, ет.2, стая №206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34; 02/814-29-03.


6. Срокът за подаване на документите е до 19.06.2017 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – За подбора за длъжността ”Техник експлоатация” в сектор „Студийни комплекси”, направление „Производтствен апаратно-студиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии” на БНТ.


7. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап – интервю-събеседване.